Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vp.jpg
English | Nederlands

'Actie, actie, actie...' : de vakbeweging en de regio Noord-Nederland, 1960-1992

(2009) Zanen, Teun Jan

Dit document is (ook) beschikbaar voor ruilverkeer - alleen door bibliotheken -. [Bestelformulier]


In 1995 verscheen de eindrapportage van het EURES-onderzoeksproject naar de invloed van de vakbeweging op de ontwikkeling van regio's in Europa. Dit project van de Duitse politicoloog Deltev Albers was mogelijk gemaakt door het Directoraat-Generaal Regionaal Beleid van de Europese Unie.

Albers baseerde zijn onderzoek op een zeventiental deelstudies in vijf grote West-Europese landen. In elk van die landen waren drie regio's uitgekozen: een structuurzwakke regio, een traditionele industrie regio en een economisch bloeiende regio. In Duitsland werden twee extra regio's aan de drie reeds eerder gekozen regio's toegevoegd, dat in verband met de vergelijkingsmogelijkheden die dat de onderzoekers zou bieden voor wat betreft de drie typen westeuropese regio's en de regio's die waarschijnlijk als 'neue Bundesländer' eerdaags toe zouden treden tot de Bondsrepubliek Duitsland en daarmee tot de Europese Unie.

Albers zag de regio's als de podia waarop de sociaal-economische ontwikkelingen zich in belangrijke mate afsplen. Hij stelde vast, dat de Europese Unie op die ontwikkelingen grote invloed kon uitoefenen en ook al uitoefende. Niet alleen omdat dit een relatief nieuw beleidsterrein betrof (het Europees regionaal beleid), maar ook omdat het qua omvang al bijna een kwart van het totale Europese budget uitmaakte. Bovendien behoefde dit Europese beleid een directe betrokkenheid van zowel de nationale als de regionale overheden. Die beide groepen betrokkenen werden door de Europese Commissie als het ware uitgedaagd om tezamen een regionaal ontwikkelingsbeleid voor de eigen zwakke te formuleren. Dus, volop kansen voor ook de vakbeweging.

Albers stelde overigens vast, dat het toch de contexten van de nationale staten waren die de speelruimte voor en de competenties van de regio's bepaalden. Waarmee ook de speelruimte voor en van de regionale, sociale en politieke actoren bepaald werd. Wel kan in de loop der tijd de context van de nationale staat veranderen, al dan niet samenhangend met de sociaal-economische ontwikkelingen van die nationale staat of van de daarbinnen functioneren regio's. En ook de organisaries van de diiverse sociale 'actoren' kunnen in de loop der tijd veranderen, bijvoorbeeld in samenhang met de politieke ontwikkelingen van een land of regio. De vraag drong zich op hoe die zaken er in Nederland in deze voorstaan. Ziedaar de aanzet voor het onderzoeksproject van Zanen.

Anders dan bij Albers gaat het nu om een relatief klein Europees land, waarbij het de vraag is of er in Nederland überhaupt wel sprake is van regio's. En zo ja, of dat voor het optreden van de (vanouds zeer centralistisch optredende) vakbeweging in haar optreden verschil zou uitmaken. Gemeten moest er dus worden of en zo ja wat voor soort beïnvloeding er plaatsvindt in de sociaal-economische, maar ook sociaal-culturele ontwikkelingsgang in het meest nadrukkelijk bestaande landsdeel van Nederland: Noord-Nederland.
file:Titel en inhoudsopgave
file:Hoofdstuk 1
file:Hoofdstuk 2
file:Hoofdstuk 3
file:Hoofdstuk 4
file:Hoofdstuk 5
file:Hoofdstuk 6
file:Hoofdstuk 7
file:Hoofdstuk 8
file:Hoofdstuk 9
file:Hoofdstuk 10
file:Hoofdstuk 11
file:Samenvatting
file:Summary
file:Bibliografie
file:Bijlagen
file:Stellingen
file:Complete thesis

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/316668524

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top