Dissertaties - Rijksuniversiteit Groningen
 
vpvries.jpg
English | Nederlands

Exit rights of minority shareholders in a private limited company

(2010) Vries, Paul Pieter de

Exit rights of minority shareholders in a private limited companyThe problem of the minority shareholder that is locked into the company is one of the universal problems in company law. In many legal systems, the legislator attempted to solve this problem by introducing winding-up remedies, oppression remedies and appraisal rights. The study of Paul de Vries focuses on these statutory exit rights, in particular Dutch statutory exit rights available to minority shareholders in a private limited company.
De Vries explains why the introduction of a statutory exit right at will is not desirable. Subsequently, the relevant European rules are explored. Attention is paid to the right of property (Art. 1 First Protocol ECHR), the fair trial principle (Art. 6 ECHR) and the proposal on the European private limited company (SPE). The topic of statutory exit rights lends itself very well for comparative research. Therefore, much attention has been paid to the German and English exit rights and debates in these countries about exit rights.
The Dutch section of this study starts with the winding-up remedy, one of the final remedies that can be ordered under the inquiry proceedings. In addition, it is explained how the inquiry proceedings are used to create an exit for shareholders. Subsequently, the Dutch exit proceedings are investigated and several interesting recommendations are made. It is recommended to introduce the statutory rule that an irrevocable, unconditional and fair buy-out offer bars a claim under the exit proceedings. Moreover, the study promotes to limit the exit proceedings to one factual instance. In addition, the study deals with the current Dutch appraisal rights and the debate on introduction of additional appraisal rights. Finally, twenty recommendations are made for the improvement of the Dutch statutory exit rights.
Paul de Vries (Meppel, 1977) read Dutch law and Notarial law at the University of Groningen. Subsequently, he was lecturer and PhD researcher in the Department of Business law and Labour law at the University of Groningen’s Faculty of Law. Paul de Vries practices as a candidate civil-law notary (senior associate) at Houthoff Buruma.

Uittredingsrechten voor de beknelde minderheidsaandeelhouder

Het probleem van de minderheidsaandeelhouder die bekneld zit in de vennootschap is een van de universele problemen in het ondernemingsrecht. In veel rechtssystemen heeft de wetgever getracht dit probleem te ondervangen door de introductie van ontbindingsprocedures, uittredingsprocedures en voorwaardelijke uittredingsrechten. Het onderzoek van Paul de Vries richt zich op deze wettelijke uittredingsrechten, in het bijzonder Nederlandse wettelijke uittredingsrechten voor minderheidsaandeelhouders in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De Vries beargumenteert waarom een onvoorwaardelijk uittredingsrecht onwenselijk is. Vervolgens onderzoekt hij relevante Europese regels. Hierbij wordt aandacht besteed aan het eigendomsrecht (artikel 1 Eerste Protocol EVRM), het fair trial-beginsel (artikel 6 EVRM) en het voorstel voor een Europese besloten vennootschap (SPE). Het onderwerp uittredingsrechten leent zich bijzonder goed voor rechtsvergelijkend onderzoek. Daarom besteedt dit onderzoek veel aandacht aan Duitse en Engelse uittredingsrechten en aan discussies in deze landen over uittredingsrechten.
Het Nederlandse deel van het onderzoek start met de ontbindingsprocedure, als één van de definitieve voorzieningen in het enquêterecht. Daarnaast wordt uitgelegd hoe het enquêterecht feitelijk wordt gebruikt om de uittreding van aandeelhouders mogelijk te maken. Vervolgens wordt de Nederlandse uittredingsprocedure onderzocht en worden diverse aanbevelingen gedaan. Aanbevolen wordt de invoering van de regel dat een onherroepelijk, onvoorwaardelijk en redelijk bod voor de aandelen een aandeelhouder het recht ontneemt om een uittredingsprocedure te starten. Daarnaast wordt gepleit de uittredingsprocedure te beperken tot één feitelijke instantie. Ook gaat het onderzoek in op de huidige Nederlandse voorwaardelijke uittredingsrechten en de discussie over het invoeren van additionele voorwaardelijke uittredingsrechten. Ten slotte wordt een twintigtal aanbevelingen gedaan voor verbetering van het Nederlandse systeem van wettelijke uittredingsrechten.
Paul de Vries (Meppel, 1977) studeerde Nederlands recht en Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de sectie Handelsrecht en Arbeidsrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Paul de Vries is kandidaat-notaris (senior medewerker) bij Houthoff Buruma.

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/326981330

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta 
To top